Informatie

De Vereniging Eigenaren Commercieel Vastgoed Binnenstad Enschede (CVB) is een vereniging waarvan het lidmaatschap openstaat voor eigenaren van commercieel onroerend goed in de binnenstad van Enschede. Onder eigenaar wordt verstaan de individuele eigenaar, de eigenaar/gebruiker of de (professionele) belegger.

Doelstelling van CVB Enschede

Behoud en vermeerdering van de waarde van het vastgoed in de binnenstad van Enschede.
Van deze doelstelling zijn de volgende drie taakstellingen afgeleid:

 1. belangenbehartiging voor de eigenaren van commercieel vastgoed in het algemeen en vooral ten opzichte van de gemeente en haar beleid;
 2. gesprekspartner van de lokale overheid bij beleidsvorming ten aanzien van de binnenstad met betrekking tot commercieel onroerend goed;
 3. contacten en informatieuitwisseling tussen eigenaren onderling en tussen ondernemersverenigingen, makelaardij, de gemeente en andere betrokken organisaties. Deze informatieuitwisseling kan zelfstandig plaatsvinden.

Uitvoering beleid

Belangenbehartiging:
Alle activiteiten, die CVB Enschede uitvoert zijn ondergeschikt aan haar doelstellingen. CVB Enschede zal haar standpunt bepalen ten aanzien van verschillende onderwerpen en zal concrete (eventueel juridische) activiteiten ondernemen teneinde haar belangen behartigd te zien. Tevens zal zij haar standpunt zelfstandig inbrengen in het bestuurlijk overleg aangaande de binnenstad en gestructureerd overleg tussen de overheid en overkoepelende belangenorganisaties. Met betrekking tot deelname in overkoepelende overlegorganen zal een terughoudend beleid worden gevoerd om te voorkomen dat het beleid van CVB Enschede onherkenbaar wordt door de grootste gemiddelde deler.

 

Productontwikkeling

De CVB zal die activiteiten ontwikkelen die betrekking hebben op vastgoed en die direct gevolgen hebben voor de uitstraling van de binnenstad van Enschede (en daarmee rendementsontwikkeling):

 • CVB Enschede zal zich projectgericht inspannen de uitstraling van panden in de binnenstad van Enschede te verbeteren;
 • CVB Enschede zal de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren inzake projecten, die gevolgen (kunnen) hebben voor het onroerend goed en de waarde ervan;
 • CVB Enschede zal verhuurders stimuleren huurders zich te doen aansluiten bij de lokale ondernemersvereniging;
 • CVB Enschede zal plannen en voorstellen van andere samenwerkingsverbanden beoordelen vanuit het oogpunt van onroerend goed;
 • CVB Enschede zal (ondersteunende) activiteiten ontwikkelen om het centrum van Enschede als vestigingsplaats van ondernemers te promoten.

Concrete activiteiten

Naast in de loop van het jaar opkomende activiteiten op basis van de algemene belangenbehartiging, is CVB Enschede betrokken bij c.q. neemt initiatief inzake:

 • verbetering van alle binnenstedelijke straten en pleinen;
 • verbetering van eventuele andere locaties die binnen het werkgebied van de vereniging vallen;
 • bestuurlijk overleg inzake binnenstad;
 • samenwerking/contacten met vergelijkbare organisaties;
 • toetsen gemeentelijk parkeer- en bereikbaarheidsbeleid;
 • afstemming belangen binnenstad versus wijk-, buurt- en winkelcentra;
 • toetsen gemeentelijk beleid t.a.v. belangen van eigenaren commercieel vastgoed.

Interne communicatie

 1. Regelmatig worden alle leden in een ledenvergadering op de hoogte gebracht van hetgeen de vereniging het afgelopen jaar heeft gedaan en welke plannen zij heeft voor het komende jaar. Tevens zal tijdens deze vergadering een evaluatie van het beleidsplan plaatsvinden en eventuele bijstelling. CVB Enschede zal een website inrichten zodat leden doorgaans op de hoogte kunnen worden gehouden van de ontwikkelingen in de binnenstad van Enschede.
 2. Daarnaast zal de vereniging al haar leden, voor zover mogelijk, voorzien van relevante informatie omtrent gemeentelijke plannen/ontwikkelingen op winkelgebied e.d. Voor zover mogelijk zullen deze plannen/ontwikkelingen van commentaar worden voorzien.
 3. Voor zover relevant zal informatie uit vergaderingen van andere overlegorganen aan de leden worden doorgegeven.

Financien

Door het bestuur is een begroting samengesteld, waarin gerelateerd aan de totale oppervlakte in eigendom een contributie is vastgesteld. Besloten is de contributie voorlopig als volgt vast te stellen:

 • eigenaren van commerciële panden met een totale oppervlakte tot 250m²,
  € 100,- per jaar
 • eigenaren van commerciële panden met een totale oppervlakte van meer dan 250m²,
  € 250,- per jaar.